algemene voorwaarden


 

Akkoord verklaring

Deelnemers verklaren door online inschrijving en boeking via de website zonder meer akkoord te gaan met genoemde 20 artikelen in onderstaande algemene voorwaarden van organisator, als ook hiervan inhoudelijk kennis genomen te hebben.

1.
Na online boeken middels het drukken op de knop ‘verzenden’ door deelnemer en ontvangst van de e-mail bevestiging hiervan door deze, is deelname onherroepelijk en definitief geworden en kan deze geen aanspraak meer maken op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden. Als zodanig ontstaat bij deelnemer hieruit na ontvangst van de bevestigingsnota dan ook te allen tijde de verplichting tot de betaling van betreffend notabedrag aan organisator. Zulks uiteraard wel tenzij deze nota niet conform de verrichte boeking opgemaakt werd.

2.
Deelnemer gaat er na online boeken mee akkoord – en is er van op de hoogte – dat deelname altijd zal blijven staan en niet geannuleerd kan worden en dat de events waarvoor door deze online geboekt is te allen tijde doorgang zullen vinden, echter dat wel de mogelijkheid bestaat dat eventueel data en/of locaties kunnen wijzigen en/of opgeschoven kunnen worden. Dit zal aan deze te allen tijde zonder meer tijdig – doch uiterlijk tien dagen voor aanvang door – organisator worden meegedeeld.

3.
Deelnemer verklaar er van op de hoogte te zijn, dat wanneer deelname niet (meer) mogelijk is in geval van overmacht situaties die bijvoorbeeld het gevolg zijn van ter plaatse op de deelnamelocatie te treffen (extra) benodigde, aanvullende veiligheidsmaatregelen en/of normen – dan wel als gevolg van eventuele (extreme) weersomstandigheden – geen recht bestaat op restitutie van reeds betaalde gelden, doch echter te allen tijde recht bestaat op een in de plaats stelling door organisator van een deugdelijke en passende alternatieve deelnamemogelijkheid aan een volgend toekomstig evenement, alsmede deze tevens in een dergelijk geval voor eventuele inkomstenderving ‘in natura’ schadeloos gesteld zal worden middels het recht op een maal gratis deelname aan een gelijksoortig volgend ander evenement van organisator. Zo dit het geval is, zal door deelnemer opnieuw ingeschreven worden voor twee toekomstige gelijkwaardige events in overleg met organisator en mits op de betreffende data niet reeds door een andere partij met dezelfde producten/waren ingeschreven is. Een en ander is geheel ter beoordeling van/door organisator.

4.
Deelname is uitsluitend bij vooruitbetaling per bank mogelijk. Deelnemer gaat er zonder meer mee akkoord dat deze na toezending per e-mail van de bevestigingsnota door organisator het daarop vermelde en verschuldigde bedrag tijdig vóór de daarop vermelde vervaldatum voldoet. Hierop staan tevens duidelijk data, tijden als ook locaties omschreven waarvoor door deelnemer ingeschreven is, alsmede waarvoor door deze aan organisator betaald wordt.

5.
In het geval de facturatie onjuist en niet conform de online boeking is geschied, zal de deelnemer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van bevestigingsnota onverwijld schriftelijk melding maken aan organisator, waarna desgewenst aanpassing van de nota kan plaatsvinden indien daartoe gegronde redenen zijn. Indien deze dit later doet is organisator zonder meer gerechtigd om € 17,50 aan administratiekosten in rekening te mogen brengen.

6.
De deelname is eerst definitief geworden zodra het verschuldigde bedrag op de bankrekening van organisator is bijgeschreven. Zo lang als dit niet het geval is, kan deelnemer zich niet beroepen op een standplaats als zodanig op het/de betreffende geboekte event(s), echter is deze uit hoofde van de gedane boeking wel te allen tijde gewoon gehouden en verplicht om de onderhavige nota te betalen als ook organisator verplicht om tot een door haar nader te bepalen uiterste tijdstip de geboekte standplaats als zodanig gereserveerd te moeten houden.

7.
Het is deelnemer verboden om de standplaatsen aan derden (door) te verhuren zonder hiertoe verkregen toestemming of met medeweten en akkoord van organisator. Ook is het deelnemer niet toegestaan om met andere producten deel te nemen dan waarvoor door deze ingeschreven is.

8.
Alle deelnemers dienen te allen tijde tijdig aanwezig te zijn en hun standplaats opgebouwd en ingericht te hebben. Hiervoor geldt uiterlijk ten laatste een half uur voor aanvang. In geval van verzuim in deze en dat niet tijdig communicatie hierover plaatsvindt naar organisator, behoudt deze zich te allen tijde zonder meer het recht voor om de standplaats anders in te vullen of te vergeven aan een andere deelnemer. Als zodanig kan deelnemer zich daarna bij te laat arriveren geen enkel recht tot deelname meer ontlenen en geldt bovendien dat deze het reeds betaalde deelnamegeld kwijt is.

9.
In het geval van overmachtsituaties, calamiteiten of voorspelling van slechte weersomstandigheden behoudt organisator zich te allen tijde het recht voor om tot annuleren van een event over te gaan en deze op te schuiven naar (een) latere toekomstige datum/data, dan wel voor deze op termijn een passend alternatief aan te bieden. Dit dient door deze te allen tijde uiterlijk 24 uur van tevoren aan deelnemer te zijn meegedeeld. Zo dit niet het geval is, dient het betreffende event gewoon te allen tijde doorgang te vinden.

10.
In geval van annulering door organisator zoals in bovenstaand artikel 8 genoemd, heeft deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde deelnamegelden doch beschikt deze in alle redelijkheid op het recht tot deelname aan een van de toekomstige gelijkwaardige evenementen van organisator. Deelnemer heeft binnen een termijn van een jaar de vrije keuze om als zodanig hiervoor in te schrijven als zijnde een ‘in de plaats stelling’. Indien er sprake is van een meerdaags evenement, kan deze ook kiezen voor een evenredig aantal losse deelnames van een dag, gelijkwaardig aan de duur van het aantal oorspronkelijke dagen van het geannuleerde evenement. Deelnemer is dus de reeds betaalde gelden in deze niet kwijt, doch deze fungeren als zodanig als zijnde een borg stelling door organisator voor deelname – als genoemd – aan een toekomstig gelijkwaardig evenement voor eenzelfde aantal dagen als oorspronkelijk geboekt.

11.
Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade als gevolg van annuleren van een event (zoals bijvoorbeeld gemiste inkomstenderving) noch voor weinig tot geen – dan wel teleurstellende – verkopen.

12.
Deelnemer dient zelf te zorgen voor een afdoende WA-verzekering en kan als zodanig derhalve nooit organisator in deze aanspreken.

13.
Voor, tijdens en na alle events is deelnemer te allen tijde volledig en geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade – in welke vorm dan ook – van/aan eigendommen van deze.

14.
De events van organisator worden goed gepromoot en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als zodanig kan zij door deelnemer derhalve nimmer aangesproken worden indien de publieke belangstelling qua opkomst eventueel tegenvalt of deze matig of slecht is, dan wel indien er geen of onvoldoende koperspubliek aanwezig is.

15.
Instructies van ieder gezag van hoger hand zoals de gemeentelijke handhavers, politie, brandweer of terreinbeheerders zullen door deelnemer te allen tijde zonder meer strikt opgevolgd worden. Als zodanig kan organisator nimmer hierop aangesproken worden, noch kan van deze verlangd worden om hierover met de betreffende personen/disciplines in discussie te gaan indien deelnemer het ergens niet mee eens is.

16.
Deelnemer verklaart vanzelfsprekend te allen tijde zonder meer van goed gedrag te zijn ten opzichte van alle aanwezige mededeelnemers, bezoekers en organisatie. Ongeacht een goede of minder goede publieke belangstelling c.q. verkopen of andere reden(en), zal deze nimmer – in welke vorm dan ook – enige negativiteit omtrent het event naar buiten toe brengen, dan wel doen treden, uit loyaliteit naar mededeelnemers, bezoekers en organisator toe. In geval van vragen, opmerkingen en/of klachten dient deelnemer zich te allen tijde zelf te wenden tot organisator en kan in deze indien eventueel noodzakelijk desgewenst actie ondernomen worden.

17.
In het geval van verzuim door deelnemer van bovenstaande, genoemd in artikel 15, en dat er eventuele klachten van mededeelnemers of bezoekers over deze komen – dan wel dat organisator hiertoe duidelijk aanleiding ziet wegens moverende redenen – behoudt laatstgenoemde zich te allen tijde het recht voor om de betreffende deelnemer die in deze verzuimd heeft per direct er toe te manen om onmiddellijk te vertrekken van het betreffende evenement en deze verder uit te sluiten en te royeren van verdere deelname op straffe van non-restitutie van reeds betaalde gelden. In dit geval beschikt deze over geen enkel verhaalsrecht op organisator inzake dit besluit, in welke vorm dan maar ook, en is dit geheel aan de eigen nalatigheid als zodanig te wijten.

18.
Deelnemer is er volledig zelf aansprakelijk voor dat aan alle wettelijke eisen van de overheid als ook voorwaarden, condities en beperkingen namens deze worden voldaan, zoals belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, inschrijving KvK en/of CRK en namaakbestrijding. Hierin is dus organisator absoluut geen enkele partij en zij neemt dan ook in deze derhalve als zodanig geen enkel standpunt of verantwoording in. Deze komt te allen tijde volledig voor rekening van de deelnemer.

19.
Voor de deelnemers in de food branche geldt, dat deze te allen tijde op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke HACCP normen met betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van food producten. Meer uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (telefoonnummer 070-4484848).

20.
Behalve bij de food deelnemers is het gebruik van eventuele stroomvoorziening niet inbegrepen. Dit is geheel optioneel dus deelnemer dient dit in het aanmeldingsformulier zelf heel duidelijk in te vullen, waarmee tevens akkoord gegaan wordt om de eventuele meerkosten hiervoor te zullen voldoen. Indien dit niet bij de aanmelding is opgegeven en aangekruist, bestaat geen enkel recht op stroomvoorziening.

21.
In het geval van zaken die niet zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden gaat deelnemer te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator beslist wordt. Voorts is op deze algemene voorwaarden, als ook op de deelname, facturatie en betaling te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

 

 

© 2018-2019 Boekuwevents

www.pasarmundial.nl – info@pasarmundial.nl
Pasar Mundial wordt geëxploiteerd door
Boekuwevents – KvK nr. 41100198